Algemene voorwaarden

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt de eenmanszaak “Craftzz” (groothandel woonaccessoires) handelend onder de naam “Ellen Verduin Productions” aangeduid met “opdrachtnemer” en degene die de opdracht verstrekt als “opdrachtgever”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveranties. Mondelinge en telefonische afspraken dienen door de opdrachtnemer schriftelijk te zijn bevestigd om voor opdrachtnemer bindend te kunnen zijn. Slechts indien opdrachtnemer zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard, zijn afwijkingen van de bestaande voorwaarden bindend.

Artikel 2

Alle aanbiedingen, prijsopgaven, periodieke opgaven van voorwaarden en levertijden zijn vrijblijvend.

Artikel 3

A. Alle prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten en gelden in Euro’s.

B. Craftzz is een groothandel in woonaccessoires en woning decoratie. Wij leveren absoluut niet aan particulieren.

Artikel 4

Bestellingen zijn terstond na verstrekking door opdrachtgever aan opdrachtnemer voor eerstgenoemde bindend. Opdrachtnemer is echter eerst gebonden nadat en voor zover zij deze bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Toezeggingen en/of opdrachten van/aan vertegenwoordigers of andere ondergeschikten of agenten van opdrachtnemer, zijn slechts bindend voor opdrachtnemer indien zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5

A. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum

B. Opdrachtnemer is gerechtigd te alle tijde de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het orderbedrag te vorderen

C. In geval van te late betaling is de opdrachtnemer van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, over de door hem verschuldigde hoofdsom een rente verschuldigd van 1,5% per maand, respectievelijk gedeelte van de maand, vanaf de vervaldatum.

D. Indien de opdrachtnemer haar vordering ter incassering uit handen heeft gegeven is opdrachtgever haar door het enkel feit van niet tijdige betaling, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd van 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van Euro 70,-. Deze boete is verschuldigd onverminderd een veroordeling van de opdrachtgever in de kosten van enige gerechtelijke procedure en onverminderd het recht van opdrachtgever te eisen.

Artikel 6

Tot aan de volledige betaling van hetgeen opdrachtnemer uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft, blijft opdrachtnemer eigenaar van de verkochte en geleverde goederen. Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of als zekerheid in de ruimste zin voor derden te doen dienen. Evenmin is de opdrachtgever bevoegd de goederen te verwerken of de eigendom daarvan over te dragen, te verhuren of in bruikleen te verschaffen, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de goederen. In geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht de verkochte goederen zonder sommatie of ingebrekestellingen terug te nemen.

Artikel 7

A. Retourzendingen zonder voorafgegane schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden niet geaccepteerd.

B. Reclame op de kwaliteit van geleverde goederen, eventuele vergissingen bij de samenstelling van de zending of de facturen, moeten om geldig te zijn binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, c.q. de facturen met een uitvoerige schriftelijke omschrijving van de klacht en altijd onder vermelding van de datum en nummer van de betreffende factuur bij opdrachtnemer worden ingediend.

C. Reclames ter zake van verborgen gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk geldend worden gemaakt binnen acht dagen nadat het gebrek aan opdrachtgever is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken, onder vermelding van factuurdatum en nummer.

D. Reclames geven aan de opdrachtgever niet het recht zijn betaling op te schorten. Indien een reclame gegrond is, zal opdrachtnemer, naar haar keuze, de betreffende goederen of onderdelen of een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, waarop de reclame betrekking heeft, met dien verstande dat eventuele voorrij- en loonkosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

E. Tot verdere schadevergoeding en vergoeding van indirecte schade is opdrachtnemer niet gehouden.

F. De doorverkoop en/of gebruik van al onze artikelen geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.

Artikel 8

Overschrijding van de levertijd of afwijking van door opdrachtgever verstrekte modellen c.q. specificaties geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting jegens opdrachtnemer. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden buiten wil en toedoen van opdrachtnemer van welke aard die ook zijn, waaronder ook te verstaan het in gebreke blijven van leveranciers jegens opdrachtnemer, waardoor naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen en zulks zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 9

Hoewel de door de opdrachtnemer te leveren goederen met gepaste zorgvuldigheid worden ingekocht, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor de schade voor of aan opdrachtgever of derden of goederen van deze ontstaan, welke schade het gevolg mocht zijn van gebruik of werking van enige door opdrachtnemer geleverd goed, ook niet wanneer de schade het gevolg mocht zijn van enig gebrek aan het geleverde goed.

Artikel 10

A. Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en overeenkomsten is, ongeacht de plaats van levering, uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

B. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding of overeenkomst, alsmede van eventuele nadere overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Eindhoven, behoudens het recht van opdrachtnemer iedere zaak aanhangig te maken bij de Rechter die naar de gewone bevoegdheidsregeling ter zake bevoegd zou zijn.

groothandel woonaccessoiresgroothandel woonaccessoiresgroothandel woonaccessoiresgroothandel woonaccessoiresgroothandel woonaccessoires

Wij kunnen wel zeggen dat we een bijzondere groothandel woonaccessoires en decoratie zijn. Wij zijn er trots op dat wij altijd de meest unieke stukken kunnen brengen waarvan wij weten dat er geen 1 precies het zelfde zal zijn. Om een bijzondere groothandel in woonaccessoires te zijn werken wij met kunstenaars die het vak begrijpen en die reeds de sporen hebben verdiend. Samen werken met Craftzz betekend zaken doen in een wederzijds vertrouwen.